Sophia Goldman | Arbetsmetod
16373
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16373,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Integrativ arbetsmetod

I terapin utgår jag ifrån psykosyntesens grundsyn och tekniker samtidigt som jag
integrerar metoder och verktyg från andra psykologiska perspektiv och inriktningar,
inklusive KBT och ACT. Samarbetet med klienten är mycket betydelsefullt.

Som samtalsterapeut utgår jag ifrån psykosyntesens grundsyn och tekniker samtidigt som jag integrerat använder effektiva metoder och verktyg från andra etablerade psykologiska inriktningar och förhållningssätt. Dessa beskrivs mycket kort nedan. Idag pågår en trend i riktning mot ökad integration av olika psykologiska behandlingsmetoder. Orsaken är att samtalsterapeuter, oavsett inriktning, alltmer vill använda olika slags metoder som anses effektiva och välbeprövade. Varierade metoder behövs för att passa klienter med olika typer av utmaningar, förmågor, karaktärsdrag och preferenser. Metoderna i terapin skräddarsyr jag utifrån varje klients specifika behov och önskemål. Det nära samarbetet med klienten har högsta prioritet, eftersom goda resultat i terapin i stor utsträckning beror på förtroendet och samarbetet mellan klienten och terapeuten. Forskningen framhåller att detta är ännu viktigare än vilka metoder och verktyg som används i terapin.

Psykosyntes och KBT

 

PSYKOSYNTES – En psykologi inriktad på mänskligt växande. Självförverkligade är ofta ett bakomliggande syfte i terapi, vilket utvecklas parallellt med mer omedelbara syften som att bearbeta ångest, stress, sorg eller ilska, förändra ett beteendemönster eller hantera en utmaning. Psykosyntes har ett helhetsperspektiv. Den lägger lika stor vikt vid individens utveckling och möjligheter som vid dess utmaningar och svårigheter.
 Läs mer om Psykosyntes >

 

KOGNITIV BETEENDETERAPI, KBT – En psykoterapeutisk behandlingsinriktning som syftar till att förstå och förändra icke-välfungerande tanke-, känslo- och handlingsmönster. Även mönster i mötet med andra människor. KBTs metoder är välbeprövade och vetenskapligt utvärderade.

ACT, CFT och Schematerapi

 

ACCEPTANCE and COMMITMENT THERAPY, ACT – Inriktning på att definiera individens viktigaste värden, samt att stödja individen att ta konkreta steg för att kontinuerligt agera i linje med dessa värden. På så sätt blir livet mer meningsfullt. Viktiga behov, syften och mål realiseras samtidigt.

 

COMPASSIONSFOKUSERAD TERAPI, CFT – Terapiformen fokuserar på självmedkänsla, speciellt när livet är tungt. Praktiska övningar samt utbildning om affektreglering, anknytning, självkritik, etc.

 

SCHEMATERAPI – Integrativ behandlingsform som undersöker och bearbetar en individs strategier för att möta känslomässiga behov. Dessa resulterar i individens personlighets- och relationsmönster, vilka obearbetade kan skapa problematik i livet.

Gestalt, NVC och Mindfulness

 

GESTALTTERAPI – En humanistisk, interpersonell och existentiell terapiform som betonar människans självmedvetande och meningsskapande. Fokus på relationernas betydelse för identiteten och psykisk hälsa. Även mindfulness och kroppsmedvetenhet är centrala.

 

NONVIOLENT COMMUNICATION, NVC – Ett förhållningssätt och språk med fokus på medvetenhet om egna och andras behov och känslor. Empatisk och ärlig kommunikation kring dessa fördjupar förståelsen och kontakten med oss själva och andra.

 

MINDFULNESS – Ett förhållningssätt till livet baserat på medveten närvaro i nuet utan att döma, värdera, projicera, etc. Både inre och yttre upplevelser observeras med acceptans, utan att värderas. Detta leder till mindre stress och oro samt till mer klarhet och välmående.

 

Läs mer om NVC & Mindfulness >

“Whatever satisfies the soul is truth.” Walt Whitman